Richard, Francis and Daphne at Westin

 

Former EU Malta Representative to the EU Richard Cachia Caruana and his blogger Daphne Caruana Galizia are meeting at the Westin Dragonara in St Julian’s.

Last June she said that even though she has known Richard Cachia Caruana for most of her adult life, she only met him in person about 12 times since the 2008 election. In parliament MP Franco Debono has referred to her as Mrs Cachia Caruana.

In all but two of those occasions, she said, there were other people, including her husband.

Together with Cachia Caruana and Caruana Galizia at the Westin Dragonara there is also MP Francis Zammit Dimech.

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (15)

l fenech

- Mon 30-Jul-2012, 09:38

HAWKEYE

- Mon 30-Jul-2012, 08:46

MEETING AT A CLASSY HOTEL WILL NOT GIVE THESE TWO ANY CLASS PLUS FOR FUCK'S SAKE ENOUGH WITH THE PICS OF THE BIDNIJA WITCH,NEARLY PUKED ON MY NEW LAPTOP AND THE INSURANCE DOESN'T COVER THROWING UP ON THE MACHINE.

Anon

- Mon 30-Jul-2012, 08:11

Jien nahdem hemm, kmieni ndunaw li daw ikunu flimkien hemm.. Nixtieq nghidilkom li rcc ikun hemm 3 darbiet fil gimgha zgur u jqatta hin twil.. U s sahhara spiss tigi tiltaqa mieghu ( waheda dejjem) mhux mar ragel. U pls note li da qatt ma jhallas jiehu kollox b'xejn ghax jofrulu tal lukanda !!

Joseph Carmel Chetcu

- Mon 30-Jul-2012, 03:01

Need we say more?

Il-Qahbu u l-Qahba

- Sun 29-Jul-2012, 22:05


Jurnalist tajjeb ma jkollux
l-ghassa wara L bieb 24 siegha
kuljum ghaliex jibza li
jtektkuwielu.

RCC l-istess. Kien fortunat
ghax skansa. Izda ma jistax
jiccaqla ghax bl-ghassa il
hin kollu ma sormu.

Lil Francis Z D intieh parir
li ma jaghmiliex kemm jista
jkun ma dawn il brikkuni ghax
fl-ahhar ser jispicca bl-
ghassa mal bieb fin nizla tal
kirxa hu wkoll.

Ghamlunna pjacir tal Maltastar
ittuhomx aktar publicita
specjalment lil din il qahba
tal Bidnija tridu hekk joghobkhom.

malonki

- Sun 29-Jul-2012, 20:30

TAL-MALTASTAR ..... GHAMLULI PJACIR GHAX MA NIFLAHX AKTAR ISSA ..... JEKK JOGHGOBKOM IGGIBUX AKTAR RITRATTI SEXY TA' DAPHNE GHAX ..... GHAX ... GHAX .... NISPLODI ....(TAFU KIF NAHSEB) .... U ALLA HARES TKUN TAF IL-MARA !!!!!

ex pn

- Sun 29-Jul-2012, 20:10

Jiena sakemm idum austin gatt fit-tmexxija tal-pn ma nivvotax iktar. Anzi nivvota labour jine u familja kbira taghna

Joe

- Sun 29-Jul-2012, 20:04

What about Humpty Dumpty? Is he coming later for instructions?

guido cutajar forte

- Sun 29-Jul-2012, 18:02

Mhux fuq tlieta toghqod il borma...kieku taqa hux...Min jaf x`fiha, u x`qeghedin ihawdu fiha ?

PN BLA MORALI

- Sun 29-Jul-2012, 17:45

Minn vera jemmen li hemm Alla
l-imbierek wara li nhallu din
id-dinja, nies bhal dawn ma jgiebux ruhhom b'dan il mod,
specjalment il-mod kif tikteb
Daphne Caruana Galizia. L-istil taghha huwa dispreggjattiv ghaliex kitbiha huwa negattiv u la huwa edukattiv u wisq inqas informattiv.
Jekk tahseb li hi xi jurnalista professjonali sbaljata altru, nemmem li hafna nies ma jaqraw dak li tikteb.

Kittieba ta l-affari taghhom ma jiktbux hekk.

RCC bit-tmexxija tieghu flimkien ma Austin Gatt harbtu lil partit nazzjonalista b'tali mod li ex-nazzjolisti qed jiddisassocjaw irwiehom minn mal partit kif ghamilt jien.

Partit politiku irid ikun kif inhu illum il moviment tal Partit Laburista.

RCC u Austin Gatt ma jistax ikun li huma demokristjani, ghandi x'nifhem b'azzjonithom huma nies atehi.

Biex tasal biex issa tghid li l-ezekuttiv ser jiltaqa biex jghaddu z-zmien b'Joseph Muscat trid tkun veru ta ntern
hazin u korrott min guf ommok.

L*B* MILL KBAR

- Sun 29-Jul-2012, 17:30


Da zgur li biex johrog xi haga ta gid iridu bilfors jiltaqghu f'hotel lussusa.

Marru hemm mhux biex jarhom kulhadd. Issoltu jkunu mohbijiet meta jittiehdu xi decizjonijiet jew tkun ser issir xi kitba mahmuga mis-sahhara tal bidnija.

Franco Debono u JPO perculkom
il hdura li ghandkom fl-istonku taghkom.

Li zrajtu dawn l-ahhar 25 issa
qed tahsduh. Il-flus li sraqtu ma jitgawdewx... kull azzjoni fl-ahhar ghanda prezz.

Platun

- Sun 29-Jul-2012, 17:21

Cool man very cool.

Shagadelic baby .......Yeaaaaa

Hope they bee hive mama.

joseph saliba

- Sun 29-Jul-2012, 16:12

tidher li qorbot l-elezzjoni...dawn iltaqghu biex jaraw il-velenu li ghandhom jigri gol-vini taghhom lil liema laburist ha jattakkaw bih. Spicca zmienek ja sahhara il-hdura taghkom qieghda taghmel backfire issa.qbadna nassistu ghal the fall of an empire.Nithassar lil Lawrence Gonzi ghax nies bhalkom gibtuh fli gibtuh.

alec

- Sun 29-Jul-2012, 16:00

THESE ARE THE RICH ..MR PRESIDENT OF PN ....PUPPET MAN ..THAT THEY GO TO MAKE CONSULTATIONS IN WESTIN DRAGONARA NOT WE THAT WE GO FOR HARD DAY TO MANTIAN OUR FAMILY..THEY ARE RUSHING ON OUR MONEY MR PRESIDENT AND HOLE PN GONZI ......

RCC

- Sun 29-Jul-2012, 15:04

Richard (Cchia Caruana)
Cikku (Zammit Dimech)
Caruana (Galizia Daphny)