PM Muscat: “I know what I’m doing”

Prime Minister Dr Joseph Muscat said that he knows what he is doing, just as he knew what he was doing five years ago. Dr Muscat made this assertion in relation to recent appointments which have been deemed controversial, such as that of Lou Bondi on the National Festivities Foundation.

Interviewed on ONE Radio on Sunday morning, PM Muscat said that next year will present an excellent opportunity for the Maltese to start celebrating all national holidays in a unified manner. Dr Muscat expressed his wish that holidays such as Independence and Freedom Day no longer remain tied to political parties.

The PM explained how five years ago he had said that he would shake up the Labour Party from its rudiments, and some had not believed him. “I made certain controversial decisions, and now time has proved me right.”

 He added that the government has been given a clear mandate by the people to start operating differently. Just as he had caused an earthquake in the Labour Party, he wanted to cause an earthquake in the way the government operates.

Questioned on the augmented Cabinet, Dr Muscat argued that more Cabinet members were needed in order to achieve results. Outlining the previous’ government’s modus operandi, Dr Muscat said that, although it had fewer Cabinet members, power was given in the hands of those who were not accountable.

Dr Muscat said that he preferred a system in which decisions were taken by those who were accountable to Parliament. The Energy sector had been such an example, the PM said. The whole Energy sector had been thrown in the Financial sector’s bag by the previous government, resulting in the highest energy bills in Europe.

Asked whether the consultation meetings with the public had been conducted too soon for his government’s sake, Dr Muscat said that he had in fact been advised against setting up these meetings so early in the day. He feared, however, that postponing the meetings would create a siege-like mentality where the government was afraid of what the people had to say.

PM Muscat also revealed that from time to time Cabinet meetings will be taken out of Valletta and conducted in various localities around the island. Local Councils will also be given the opportunity to speak directly to Cabinet members and outline the problems they are facing within their locality. This will bring the government even closer to the people as it upholds its commitment to be ‘a government that listens’.

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (31)

Taxi

- Tue 18-Jun-2013, 20:27

Are you sure?

Charmaine

- Tue 18-Jun-2013, 15:14

Tuh cans il-Prim Ministru jaf xinu jaghmel ghadu kmieni biex titkelmu anki jien idejjaqni Lou Bondi imam qas taddili min mohhi li nitkellem hekk fuq il-Prim

Michael Bugeja

- Mon 17-Jun-2013, 20:10

Nahseb li Joseph qieghed jara kbir,u mhux qieghed jisma l-karba tan nies ,jiena biex inkun cert li Joseph ,jaf xinhu jaghmel irrid nistenna sa l-elezzjoni tal mep, jekk ikollna maggoranza nighd li veru jaf imexxi

Is-sufrun

- Mon 17-Jun-2013, 17:56

Kemm hawn laburisti li qed igergru u li ma kienux jitilfu programm ta Bondi.

Jafu li dawn ghamlu il-programm ta Bondi popolari?

Jafu li bil-programm 'moqziez' tieghu Bondi aktar ghamel gid lil PL milli lil PN.

Tistghu issemmu x'vendikazzjonijiet Bondi wettaq kontra l-laburisti. Kunu specifiki.

Tahsbu li bil-vendikazzjonijiet se nirbhu xi elezzjoni?

Ahdmu b'mohhkom mhux b'qalbkom.

Red Rose

- Mon 17-Jun-2013, 16:33

Meta konna fl-oppozizzjoni kellna shadow ministers li hadmu bis-shih u issa dawn l-istess shadow ministers gew eletti fil-parlament imma sfortunatament ma tajnihom l-ebda kariga u spiccaw back benchers. Imbaghad dan Lou Bondi qabel l-elezzjoni tghidx kemm hadem kontrina u bhala ringrazzjament nahtruh f'din il-fundazzjoni. Veru pajjiz tal-Mickey Mouse.

X'Int Taghmel JOE

- Mon 17-Jun-2013, 16:18

DAqs dan nerga nivvotalek
Joseph Muscat.

Tista ssib iz zejt ghaliex
qed tirvina bil mod il mod il
motivazzjoni tal laburisti.

Nies bhal Bondi u Dalli lanqas missihom ghadhom jinstemaw fil pulitka.

Nispera li ma jfettillekx issa li tghamel xi Nazzjonalist prim bhala president ta malta halli naxquha zgur.

Il Alfred Sant ma ghandux cans nivvotalu ghal parlament ewropew wara li halla lil laburisti kollha b'xiber imnieher wara biss sentejn fil gvern.
Kont Laburist

Kevin Agius

- Mon 17-Jun-2013, 14:06

Whats next Daphne fuq xi board... hallina Joseph...vera Malta taghna Lkoll imma ta Lou Bondi under the belt ghal hafna Laburisti.

Ronnie

- Mon 17-Jun-2013, 12:23

@David Micallef

Minn ivvota Labour nghidlek li veru jinsab disgustat bil kbir, bhali u bhalek, bil hatra ta Bondi. Dak il bniedem messu l-anqas ghadu jissemma wara 13 ta Marzu mela qieghed jipposa madwar mejda mal membri tal Kumitat Festi nazzjonali.

Jien ukoll u l-familja tieghi u dawk li jafuni ser ihassru tessera mal PL.

M'hemmx voti ghal PL fl-MEP elections nassikurah.

PL Kollu Ghalxejn

- Mon 17-Jun-2013, 12:12

Wara rebha elettorati bhal din
kont nippretendi veru terrimot;
imma kul fejn kien hemm imexxu
xi nazzjonalisti. Mac-civil hadd minnhom ma kien jisthi jghid li hu nazzjonalist. Illum kollha jghidu li jahdmu mal Gvern. Ahna l-laburisti ma minn konna nahdu.

Nazzjonalisti izghar minni u bla esperjenza qabzuna u jordnawna.

Minn hawn nghidu lil Joseph li jien Laburist u lil dan il gvern ma nahdim ghalih sa kemm ma niehux dak li haqni.

Jien bhan-nazzjonalisti lejali lejn il partit u mhux lejn il gvern kif kienu huma. L-ewwel pass qatt ma ghamluh in-nazzjonalisti, dejjem kien il PL... u kollu kien ghal xejn.

PM Bla Esperjenza

- Mon 17-Jun-2013, 12:04

Iddisgustat u ddispjacut intensement b'certi hatriet.

Ma nerga nivvota aktar lil PL
kemm indum hajj jekk it-tifel tieghi ma jiehux dak li haqqu.
Ghamlulu hajtu nfern - 25 nistennew ghalxejn apparentament. Dak li tiehu minn ghand il Laburisti.
Riconciljazzjoni wara li jitrangaw l-affarijiet ok Joseph.

Nahseb li dan hu frott tal-inesperjenza politika minn naha tal Prime Ministru.

Ahsel rasek Joseph

- Mon 17-Jun-2013, 11:57

Biex tmexxi tajjeb li Joseph Muscat nghidlu li l-ewwel trid tahsad is-sikrana.

Li kienu ghamel bhal Franco Debono nifimha, imma Lou Bondi hlief hsara lil Laburisti ma wettaqx nahtru membru fil kumita ta festi nazzjonali.

Dan ghandu xi mizata talli jattendi!!!

Din ghaliha hija inespejeza grassa min naha ta Joseph Muscat.

Bhala laburist irvinali l-gost kollu tar rebha.

PU.

Gvern Paljazza

- Mon 17-Jun-2013, 11:46

Mhux hekk. L-ewwel serqu flus il-poplu, appointments fic civil bl-adddocc biex ma jhallux postijiet ghal Laburisti wara l-elezzjonijiet. Fottimenti fl-ezamijiet biex jghaddu tal qalba, u min ghadda hej bil fottiment baqa hemm. Dawk li ma ghaddewx jghamlu resit. DIK JUSTIZZJA TAL BANANA.
L-ezami kien KOMPETITTIV u jekk veru kien hemm il fottimenti jerga jsir ghal kulhadd.

Hemm miljun haga ohra xi nsemmi. F'100 jum kont tghamel terrimot kif ghamel Mintoff f'
1971 ghax qaccat in-nazzjonalisti kollha fic civil mela thalli l-ghanqbuta hemm issa ukoll!!!

Bil whistleblower act min ma jitkellimx xejn mhu ser johrog.
In-Nazzjonalisti fil gvern u civil ghamluh sindakat tal mafja.
Veru mwegga.

EX-PL

PL Ippastardjat

- Mon 17-Jun-2013, 11:26

Il-Joseph Muscat illum nghidlu li dan il-Gvern huwa Laburista,Laburista u mhux xi geru ppastardjati bin nazzjonalisti.

Jekk fi zmien ftit xhur ohra ma tinbidilx ir-rotta jien ma nergax nivvota Labour aktar f'hajti. Kont dejjem laburist, izda ghar min zmien Alfred Sant qed jigri ghaliex Joseph Muscat issa nisab cert li ser ihalli xorta wahda fid-dipartimenti diretturi u assistenti diretturi fic civil li dawn li gew appuntati minn Gonzipn. Mhux ovja li issa taparsi jkuni lejali u laqi tal gvern tal gurnata.

25 sena naqalghu,issa hemm ahna
u kulhadd jibqa billi ha.

Veru Ippastardjati.

Joseph Caruana

- Mon 17-Jun-2013, 11:02

I am very sorry Dr Muscat you do not know what you're doing otherwise, you would have thought it over and changed your decision. AS you have seen through out the scores of selections you've wisely made hardly a comment was ever raised, but, by your decision in picking Lou Bondi has opened a hornet's nest that has hurt thousands of staunch Labourites that have contributed to the landslide victory over oppression and undemocratic values Bondi's government sovehemently embraced.

J.C. Azzopardi

- Mon 17-Jun-2013, 10:21

Ghaziz Joseph, mhux nikkontestaw jekk tafx intix taghmel sew, imma htart persuna li wegghet lilna l-laburisti ghal zmien twil. Din nahsbu li kienet decizjoni li setghet giet evitata. Ma tantx jien fil-'mood'li nikteb bin-niket li garrabt ricentement, imma din ta Bondi qajmitni u gabitni f'sensiha mill-gdid.
Please nehhieh.
Jekk ghandu zejt f'wiccu imissu jkun hu stess li jiddimetti.

John P Busuttil

- Mon 17-Jun-2013, 09:30

Who holds the TRUTH?. Is it God or the Devil, as both have persuasive arguments.If the Truth means only loyalty to the party, then who would look after the national interest?. I still have confidence in Dr Muscat's way of doing politics, away from the traditional approach and more towards utilising the best resources for the national benefit, without neglecting his duty towards the faithful.I am certain that in the long run, we start understanding the meaning of this policy.

Dina

- Mon 17-Jun-2013, 09:26

Sur Prim Ministru,

Tiftakar meta fir-referendum tad-divorzju li kien gie approvat b'maggjoranza ta' 53% il-PM ta' dak iz-zmien sfida lil poplu li eleggieh billi mar kontra rieda tieghu? Xi gralu lum? SPARIXXA mix-xena polika.

Vera li ghandek 9 siggijiet maggjoranza izda lejn dik it-triq sejjer. Fhimt u qbilt ma hafna mill-kontroversjalita li bdejt thaddem mindu sirt Prim Ministru, izda issa meta kwazi kulhadd qed jistennew bidla fil PBS, u gustizzja ma min verament sofra int ghogbok li TISFIDANA lkoll DIRETTAMENT.

L-intervista tal-bierah fuq One Radio ma saritx b'xi kumbinazzjoni.


Laburista

- Mon 17-Jun-2013, 08:19

@ Michael Gatt

Nixtieq nista naqbel 100 % ma dak li ghadt, imma jekk mintix wiehed li qed tigi affetwat direttament minn certu decizjonijiet, ma tantx tista titkellem b mod unbiased.

guzeppi

- Mon 17-Jun-2013, 06:35

I am 74years old and I am not going to chalange the PM choice but....you have hurt me deeply with Mr Lou Bondi (when I mention him he also reminds me of DCG!) From what I witness of mr Lou Bondi in the past I find it very diffcult to accept that this person will forward his output to the task he is trusted with. I am sure that there are other PN's who were more suitalbe for this task. But you are the person we trusted so........let us hope that this will work out for the sake of our little country.

Anthony Micallef

- Mon 17-Jun-2013, 05:12

I pray and hope that you are right dear PM. Some time ago before the last election whenever I wrote you always wrote to you often wrote back and told me that you are taking note of my comments and complaints. Now I am still awaiting some justice on behalf of my late father for what he was made to go through in the 60's.It is nice to offer an olive branch to people who always opposed the Labour Movement but would it not be nicer to offer some hope to the people who always supported the Labour Party at whatever cost even being suspended from work unlawfully.

alfred zarb

- Mon 17-Jun-2013, 04:22

SAHHA PL i am very disgusted with our prime minister. He awarded Bondi, after Bondi tried to shame and torn all Pl supporters during his programe. I am going to give a present to Joseph Muscat next May I am going to cancel my vote and if things do not change I will give my vote to AD in the next general elections. Caio Joseph we labour supporters are very disgusted by your atitude.I think the 36000 more votes are already down by half.

anton

- Mon 17-Jun-2013, 00:40

M'Ghandiex dubju li il-Prim Ministru qed jhseb li qed jaghmel l-ahjar skond il-fehma tieghu. Imma nahseb li ghandu jara jekk il-maggoranza tal-laburisti jaqblux, u nahseb li kellu jsir survey ZGUR johrag ir-rizultat li lil Lou Bondi mhux talli ghandu jkun fuq xi bord imma handu l-ewwel jiskuza ruhu mal-maggoranza assoluta tal-votanti, imbghad dan Lou Bondi li mar tajjeb hafna fi zmien il-gvern li kien jappoggja, ghandu jghid publikament li ma jaqbilx ma kitba, u ma kull hnizrija li twettqet kontra eluf ta' laburisti mil-gvern tal-PN. Imbaghad dan jista jmur joqghod ghawdex kif kien qal li se jaghmel. Zgur li hemm hafna laburisti li jekk ikun moghti lilhom budget bhalma kellu hu mhux success jaghmel min kull festa li jorganizza imma successun u tkun tiswa inqas!!

joseph

- Sun 16-Jun-2013, 23:48

IN full agreementent with paco mirabitur,for theese last 25 years we have been relentessly humiliated and trampled underfoot at every turn one has got to put himself in our shoes to really understand our feelings

David Micallef

- Sun 16-Jun-2013, 20:30

Nixtieq li jsir servey fuq il-hatra ta' Bondi biex tkunu tafu kif qieghed jahsiba l-poplu specjalment Lburisti bhali li ilhom 25 sena jaqalaw fuq rashom minn nies bhall Bondi.

Grazzi
PS 5 Tesseri ohra

charles baldacchino

- Sun 16-Jun-2013, 19:46

dizgustanti u oxxena - joseph muscat ma ghandux jistmana ta tfal u jghidilna li jaf xqed jaghmel ma narawx kbir dan zball kbir u jekk ma nurux d-dizpprovazzjoni taghna nispiccaw bis sahhara xi chairperson , gonzi president u nifirhu bil festa nazzjonali ta l-indipendenza - ili hafna ma nhossx daqshekk rabbja go fiha - issa ibqghu ghidulna biex nistennew

il-manina

- Sun 16-Jun-2013, 18:27

Dr Mr Prim Minister

It would have been more wise for you to FIRST do justice with those whose lives where shuttered especially on the place of work by people like Loo (not Lou) Bondi. Then, do your next move. Remember: the party does not belong to you. You might have created a movement but please, do not smash THE party!!

zifa rih sabiha

- Sun 16-Jun-2013, 17:02

Imma kif ghadkom ma indunajtux bil makkakerija tal Prim Ministru? Qed jilghab loghba daqsxejn goffa u nahseb li ser jinharaq.

Il laburisti li qed iweggha b'certi decisjonijiet qatt ma huma ser jahfrulu, ghax wara 25 fl'opposizzjoni ma kienux qed jistennew dan.

pero nerga nghid li qed jilghab loghba u li hadd ma jaf ezatt f'hiex ser twasslu. Lanqas ta' madwaru ma jafu.

Paco Mirabitur

- Sun 16-Jun-2013, 16:15

Lou Bondi's recent appointment on the National Festivities Foundation is not ' per se ' controversial . However it is a bitter pill to swallow for most labourites especially the ones that believed and supported Dr Joseph Muscat's vision right from the first day he was elected leader, and are still waiting for justice. Justice for the way they were treated by and under the government Lou Bondi so staunchly advocated and supported. Justice for the many career opportunities they missed out on simply because they are labourites. Many rank and file labourites were throttled and trampled on for 25 years, some hounded and shunned in their own neighborhoods. It's not blood they are after but a fair chance to make up for what they sacrificed simply because they have always supported Labour. We are still waiting........

J. Mifsud

- Sun 16-Jun-2013, 15:05

Dr Muscat,the electorate will decide if 'you know what you're doing'!!First chance for the electorate will be in the middle of next year.

The slogan and definition of 'Malta Taghna Lkoll' mislead many of us mortals.

People who were alleged of not being impartial on the national TV have suddenly and miraculously changed.

Time will tell. I bet that the time for an MEP from Alternattiva Demokratika is coming our way sooner than anyone could have thought.

Michael Gatt

- Sun 16-Jun-2013, 13:17

Jiena suppoter u membru tesserat fil PL, ma ma jaddili lebda dubju li Il Prim Ministru mhux jahdem fl- interss ta Malta kollu biex il holma tijaw ta poplu Malti wiehed isseh. Ghalekk napprova kull mossa jew azzjioni li jiehu Dr.Muscat

connie cauchi

- Sun 16-Jun-2013, 11:35

Mela hekk sew wara li sur Lou Bondi ghamel hafna hsara ghax kien jinqeda bil media u miskien min ma jaqbilx mieghu ghax ikisrek gie premjat biex ikun fin National festivities foundation. U it tifel tieghi ghandu 22 sena bla job hekk sew mela rega gie iz zmien ta qabel fil gvern ahna u jikmandaw tal PN. mhux qed nipretendi mirakli imma li lanqas bicca job ghat tfal taghna mhux sew. din diga gratli darba ohra bejn 1996 u 1998 meta ir ragel tieghi kien bla xoghol u bla xoghol baqa imma ghal tal pn kien hemm. grazzi tal hin li hadd biex taqra dan il messag forsi ma jaqax f'widnejn torox ghax nahseb li diga saret hafna hsara lil laburisti mil bajda. ghax issa kul min ivvota ghall LP donnu ghandu id dritt fuq dawk li ilhom ibatu 25 SENA. Grazzi u sahha.

Government & Politics

PM: Busuttil cannot keep shirking responsibility

PM anticipates trilateral solution for immigration

PM: Pullicino has a lot to answer for

PM leads tri-lateral talks

Audit critical of running of Wasteserv

PM Muscat: “I know what I’m doing”

Prime Minister highlights problems in health sector

The 2014-2020 EU budget: Finding a delicate balance

CMB: Gonzi unable to lead PN

A Govt that listens: public consultation at Castille