Franco to Simon: stop being a laughing stock!

In one of his latest blog entries, PN MP Franco Debono invited PN Deputy Leader Simon Busuttil to stop rendering himself and his party a laughing stock as a result of his stupid comments, which have pushed his party into the "abyss".

Debono was reacting to the latest remarks by Busuttil, where he told Labour candidate Deborah Schembri that ‘she has the face of a Nationalist’ during a debate on PBS.

The MP took exception at these comments, insisting that such comments are expressions of intolerance and prejudice and not even the skin colour should be a basis for discrimination, let alone an opinion.

This is what he wrote in Maltese:

"Wicc ta Nazzjonalista jew wicc ta Laburista huma espressjonijiet ta intolleranza u pregudizzju enormi. Lanqas il-kulur tal-gilda m’ghandu jkun bazi ta diskriminazzjoni, jew pregudizzju,  ahseb u ara l-kulur tal-opinjoni. X’gharukaza u x’wahda din!

Mill-akkwarjum Simon hareg b’wicc ta kretin, episodju ta siegha, li nezzaghlu l-make-up ta maskra li Peppi kien ilu snin jirtokkjalu, jonfoh, jonfoh. Min hemm ‘l quddiem stupidagni wara ohra. Ghan-nizla. Dritt ghal gol-abbiss.

B’Simon Busuttil l-PN verament mess l-qiegh – rock bottom. Mario Demarco, Chris Said, Beppe Fenech Adami ghallinqas hemm sustanza ta xi haga – dan bahh! Dan jidher anke fil-polls, fejn il-PL kabbar id-distakk ghal 14%
Illum smajt lil Simon ighid li Malta avvanzat minn pajjiz tat-tielet dinja ghal pajjiz tal-ewwel dinja. L-espressjoni ‘l-ewwel dinja’ ma nafx f’liema dizzjunarju sabha.

Simon,

Bir-rispett kollu u b’hafna mhabba : IEQAF WAQQA’ L-PARTIT u LILEK INNIFSEK GHAC-CAJT B’ESPRESSJONIJIET  u DIKJARAZZJONIJIET RIDIKOLI.

Min jaf lil Richard kif qed tirrabjah. Illum jien u eluf ohra sibna l-kuragg li niddistakkaw ruhna mill-PN pero dan ma jfissirx li ma habbejniex lil PN u niddejqu narawk  twaqqa’ l-Partit ulterjorment ghar-ridikolu, u tkaxkru ‘l isfel fl-abbissi, anke bhala Maltin.

Grazzi Simon."

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (23)

Anthony Calleja

- Fri 08-Feb-2013, 17:15

S Busuttil made many promises of changing Malta into some fantasy paradise a decade ago.His lies are history happening all around us.His rhetoric is nothing new.We have heard it all before.The membership into the EU,he and his party pushed Malta in is turning out to be the blunder of the century,yet he still harps about it as if it was some miracle for Malta.He even had the nerve to lie and say that everybody has now accepted Malta in the EU.If he wants to prove this point,why not offer a referendum to prove his words?

Bones

- Fri 08-Feb-2013, 15:26

You can't continue to say ridiculous statements and expect people to take you seroiusly. You are slowly becoming the laughing stock of Maltese politics.

alec

- Fri 08-Feb-2013, 13:31

TO BE HONEST, IF PN WONS THE ELECTION , WE ARE GOING TO BE UNDER THE COMMAND OF SIMPLE SIMON ?? WHAT HE KNOWS ABOUT POLITICS ? WHAT HE KNOWS ABOUT SOCIAL CONSENSES ON OUR DAILY LIFE ? WHAT IS HIS PROGRAMME FOR THE FUTURE ? I CANT BELIEVE IT THAT ARE STILL MORE PEOPLE BELIEVE IN THESE ARROGANT AND CHILDISH PEOPLE.

david fenech

- Fri 08-Feb-2013, 13:21

min jaf kieku gorg norg oliver,censu,gwido ghaddhom hajjin,u eddie,ugo,louis kif qed ihosshom,,jaraw il partit kif wasluh sal qih,b politikanti ta erba soldi qed imexxu il partit,,johoru b diskors u frazi,li jdahkuk jew tistageb,paragni bla sens,,u bla ebda direzjioni,u idejajiet u weghdi gbajna nisimawhom..partit tal misthija spicca

Selvu the Farmer

- Fri 08-Feb-2013, 12:58

Dear Dr. Debono please let him do what he so wants. Not fair of you to stop our enjoyment. Kif narah nidhak. Tifel ta 15 il-sena u jiehu pjacir ghal-gimgha ghax xi hadd qallu hekk. Isma Dottore ahjar a lie that puts a smile on the natonalist face of simone than the truth that draws a tear to the nationalist face ! Ha nghidlek jekk jibqa jipki.....hadd ma jwaqqfu

Michael Gatt

- Fri 08-Feb-2013, 12:17

Issa Gonzi ghandu min jkompeti ghal gideb li jinat kul gurnata li tghaddi

Rita

- Fri 08-Feb-2013, 12:16

Mhux naqbzu ghalih imma il fatti huma li huma u mill jider int l'INDANAT. Nahseb li ma harig mal 'Lejber' ax ihaddan principji ohra. U please ic calma ganni!!

Same Feathers

- Fri 08-Feb-2013, 11:40

This discriminatory comment is worthy of DCG Blogger except worse coming from the high ranking PN official.

Simon is talking about unwrapping packages. Slowly he is unwrapping his own, and what's in it is not what people expected.

ganni

- Fri 08-Feb-2013, 11:40

Mela ma tarawhx meta jitkellem qisu l-Indannat? Dak indannat ghax tkecca mill-partit. Aqbzu ghalih! Ma harigx mal-Lejber ghax jaf li jaqa' ghac-cajt!

Paprati

- Fri 08-Feb-2013, 11:06

Dalwaqt jghaddi lil George W. Bush fic-cucati li jghid Simon l-abbati.

ALBERT FENECH

- Fri 08-Feb-2013, 11:01

Bingo Dr Franco! Each time Busuttil opens his mouth, out comes a frog or a duck. Built as the "saviour" of the GonziPN he has turned out to be an embarrassing liability who has absolutely no oration skills and a thin reedy voice that causes guffaws. Above all, he is cringingly naive in his assumptions, taking the listener back 40 or 50 years in his summaries. He has the demeanour of a Sixth Form Prefect with a plum-in-the-mouth face reporting matters to his Headmaster. The bottom line - a total catastrophic flop.

ALBERT FENECH
Qawra

Ronald Zammit

- Fri 08-Feb-2013, 10:50

Kemm ftahru bih il klikka ta GonziPaNic lil dan Simon u kemm nefhuh biex jider li huwa xi politiku bravu u eccezjonali..imma iktar ma bdejna nisimawh u narawh jajd ic-cuccati u hmerijiet iktar ikkonvincejna ruhna kemm huwa il BAHH ta' Gonzipn!!!! Ic-Cuccati li hareg min halqu lanqas min tifel zghir ma tistennihom ahseb u ara min bniedem li suppost huwa il :"krema" ta' partit politiku! Kompli sejjer hekk Simon, ghax vera qed ittijna gost u pjacir!!!

logik

- Fri 08-Feb-2013, 10:44

David Aguis se tobdi lill Simon Busuttil li tirizenja la kont hati ghal tlett darbiet tal ikupjar? Ara ma tamilx xi hmerija u tisma minn Simon ghax diek kienet botta ghalik biex johodlok il voti!

A.M.Galea

- Fri 08-Feb-2013, 10:14

Malonki , sejjer zball jekk qed taħseb li wara id-disgħa ta' Marzu Simon Busuttil sejjer jbiegħ xi tornavit jew imsiemer etc,etc . Tinsiex li Simon Busuttil xorta għadu membru parlamentari ewropew . Għallhekk ser jerġa jmur ikompli jigdeb hemmhekk bħall ma qal fuq it-television meta stqarr quddiem Malta kollha li kieku ried jigdeb fil-politika kien jibqa fil-parlament ewropew fi Brussell .

Giga

- Fri 08-Feb-2013, 10:05

@ganni,you must be the "INDANNAT" for your gravy train is coming to an end.

l fenech

- Fri 08-Feb-2013, 09:54

Dr. Franco Debono every election has a funny side we would miss Simon and his occasional wise crack where he gets them from I do not konw surely not from GonziPN because he has his own.

Alex Condorado

- Fri 08-Feb-2013, 09:33

To Ganni Int għandek wiċċ ta' mikdud. Qed tara Simon x'kultura ġab 1, Niġġieldu għand tal-grocer 2. Nużaw it-Talb għal ħwejjeġ materjalistiċi 3. Niġġudikaw bl-uċuħ.

LOLITA

- Fri 08-Feb-2013, 09:25

@ ganni,LI QAL DR,DEBONO KOLLHU MINNHU ,FORSI GHALHEKK INTI IRRABJAT ,FLOK IRRABJAJT GHAL SIMON LI GHADU LANQAS JAF JITKELLEM ,SE TOHODHA MA FRANCO.

TRUTH HURTS

HAWKEYE

- Fri 08-Feb-2013, 09:02

WITH ALL THE PRETTY BOY'S GAFFES THE MAIN BENEFICIARY WILL BE PBO AS HE WAS SET TO BE THE FALL GUY WHEN THE PN GETS DECIMATED IN THE NEXT ELECTION.NOT THAT SIMON WILL RESIGN BY ANY MEANS BUT HE WILL WEASEL HIMSELF OUT OF LOSING THE ELECTION FOR THE PN FOR HIS INCOMPETENCE AS A MALTESE POLITICIAN(THAT HAS TO BE THE JOKE OF THE CENTURY)EITHER WAY HE HAS LOST THAT NEW PN LOOK THE MOMENT LOUIS GRECH SHOWED UP.

ganni

- Fri 08-Feb-2013, 08:23

minghandi lil Franco: INT GHANDEK WICC TA INDANNAT

malonki

- Fri 08-Feb-2013, 07:53

..... mela allura wara li qalftu lil franco debono mill-partit, dan qal li se jmur jahdem ruma ...... u issa, wara d-disgha ta' marzu, jekk il-poplu jaghzel il-partit laburista, fejn tahsbu li se jmur simon busuttil? .... tghid se jispicca jbiegh l-imsiemer, xi martell, xi tornavit, xi kazzola minn mannarinu? .... forsi l-ewwel klijent ikun il-kuntrattur li irranga certa villa f'hal balzan u baqa' ma thallasx ....

Smily

- Fri 08-Feb-2013, 06:44

GonziPN got a duck instead of a racing pigeon. Watch this. http://www.youtube.com/watch?v=5c4uMaJKt_g

William Massa

- Fri 08-Feb-2013, 06:11

Dear Franco I agree with you completely. After so many years in politics both Gr. Gonzi and Dr. Simon Busuttill have learnen absolutely nothing. Dont they know that certain quotes, expressions and exclamation will live after you and will haunt you even after you finish from the political scene. They will even live after you after you go to the grave. So be careful and think twice before you speak. Two of the same type. God Bless Dr. Joseph Muscat.