Gonzi to announce election date on Monday

Prime Minister Lawrence Gonzi is set to announce the election date on Monday. On the same day parliament meets to vote on the Budget for 2013. A government that is defeated on its budget has to resign as it becomes powerless and unauthorised to spend tax payers’ money.

On Monday government will be facing a vote of confidence that could have been avoided had Prime Minister Lawrence Gonzi accepted to have a no confidence motion on Minister Austin Gatt debated and voted on in parliament. The motion was tabled by MP Franco Debono two months ago and calls on Gatt to resign following the fiascos of Arriva, ARMS Ltd, BWSC, Fairmount and the privatization of car parks.

Gatt has refused to resign from his ministerial post. Last year to save Gatt in a no confidence vote, Gonzi turned it into a vote of collective cabinet responsibility. On Friday Labour leader Joseph Muscat accused Prime Minister Gonzi of putting Gatt before the good of the country.

Gonzi has known for at least two months that he does not enjoy majority support in parliament with Gatt remaining a minister in his cabinet.

Gonzi’s decision to call the election on Monday is an attempt to try and avert a defeat in the parliamentary vote on the budget.

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (23)

Joe Cristina

- Sat 08-Dec-2012, 19:26

Nahseb li jekk huwa legalment korrett nhar it-tnejn il-P.M. jaghmel id-diskors tieghu bhala risposta lill-Joseph Muscat u ma jghaddix ghall-vot fuq il-budget imma jxolji l-parlament b'mod immedjat.

il-manina

- Sat 08-Dec-2012, 17:14

Pinocchio,

It's time for you and your clique to hold onto your breaths!!

it-torca

- Sat 08-Dec-2012, 16:29

Nirreferi ghal- dak il-miskin bi nom de plum ta Jahraq.L-anqas irrid nimmaginak dak in nhar tar- rizultat tall- generali hu tohrog il-ghageb tara mizzibilju t bnadar tal-partit laburista jiccelebraw mil-helsien dittatorjali ta gonzipn hu bella kumpanija tieghu.Sur mahruq oqghod ifga f'demmek dak in-nhar tal-elezzjoni generali

ptsces

- Sat 08-Dec-2012, 16:17

Rita toqghodx tant tinkwieta ghax anke fil-partit ta Gonzipn hemm l-inkwiet hu l-firda fil-partit tieghu,ftit xhur ohra hu gonzipn jghaddi f'idejn era ta simonpn fl-oppozzizjoni parlamentari.

saviour cachia

- Sat 08-Dec-2012, 15:36

Whatever the bait Gonzi and his oligarchy are planning for Monday, we expect that Franco Debono keeps steady and do a big service to the country: chuck Gonzi and his friends out. For Gonzi, Agostino Pio Gatt comes first, for Franco Debono we still hope that he is man enough to put the country's interest first.Ok maybe it will be his farewell from local politics, but still he will get down in history book of having the gall to do what he says. And please no suggestion to involve the Opposition in the fry, we got no confidence in Gonzi PN and so how would the Opposition be expected to let him play with the wind against his back. Gonzi is reaping what he sowed. Monday is the big day.

joe agius

- Sat 08-Dec-2012, 15:35

The end of Gonzi is Joseph's begining. The ides of March are coming earlier than usual

Nikhail

- Sat 08-Dec-2012, 14:55

Rita.
Jien immexxi hwienet fejn Dan iz-zmien inkunu ilna Hafna nistennew. Izda sfortunatament ghan-nuqqas ta' ghaqal ta Dan il-gvern ghax huwa marbut mas-siggu tal-potter ix-xoghol mar lura aktar min grang.

Issa la ghogbu jaghmel il-bagid f'dan iz-zmien kisser ix-xoghol u lilnha n-negozji z-zghir. Ghalhekk Issa tropo tardi li nahsbu li gej il-Milied . Hemm bzonn il-pajjiz ikollu gvern stabbli

Thorny

- Sat 08-Dec-2012, 14:16

Dan ir-rigal tal-Christmas ta' Gonzi lill poplu Malti????

Jonas Cord Jr.

- Sat 08-Dec-2012, 14:16

Whatever happens on Monday and whatever Dr Gonzi says one must only keep in mind that the PN is not to be trusted. The PN headed by their leader Dr Gonzi is a "party" whose followers only survive on lies being fed to them. Lies, lies and more lies is the order of their day.

What, if what is being reported that on Monday Dr Gonzi will announce election date is only just a bait with a very big lie behind it? At this stage one must better be safe rarther than sorry.

Joseph Mifsud

- Sat 08-Dec-2012, 14:11

The Mayans must have been 11 days late in their doomsday prediction, according to PN stonch supporters

charles spiteri

- Sat 08-Dec-2012, 13:47

jien manafx il minn ha nivota jien wiehet minn dawk leluf li kontra lemigrasjoni ilegali u iz zewg partiti jibzaw jitkelmu fuqa

Jahraq

- Sat 08-Dec-2012, 12:56

Whatever the Prime Minister do, now, ormai, the Election has to come, sooner the merrier, but not longer than August 13. It is written on the wall. If it comes earlier, the better for the country.

Rita

- Sat 08-Dec-2012, 12:16

Ma nahsibx li jkun ghaqli li l-Prim ihabbar id-data tal-elezzjoni.Gej il-Milied u ser jigi l-glied fil-familji minhabba l-politika.Il-kummerc bah.

l fenech

- Sat 08-Dec-2012, 11:59

Minn f'hommok l'Alla Gonz.

Rita

- Sat 08-Dec-2012, 11:36

According to the "Malta Independent", there is a party planned by the PL.Pity nobody has invited me so far.

The end is near

- Sat 08-Dec-2012, 11:31

Gonz, beware the ides of March.

Issa se jkollok taghmel l-elezzjoni bilfors minkejja li ppruvajt taghmel minn kollox biex ittawwal halli tipprova tibqa' taghmel il-pjaciri biex forsi ggib lura n-naghag il-mitlufa kif qieghed tipprova taghmel biz-zjarat tieghek fil-kottonera lin-nazzjonalisti li tafu li ma jridux jivvutaw.

Imma taghmel x'taghmel u jghinek kemm jghinek Xmun ic-Cirinew, xorta wahda se tiehu l-ikbar tkaxkira li partit politiku qatt ha f'Malta ghax xebbajtna bl-arroganza u bl-inkompetenza tieghek u d-dizastru li gibtu fuq Malta int u l-akkolti tieghek.

Int qed tipprova biex Franco ma jivvutax kontra l-budget halli tkun tista' tghid li l-budget ghadda, imma jekk Franco tassew ghandu l-kukki jivvota kontra l-budget flimkien ma' l-Oppozizzjoni ghax l-arroganti Agostini Pio mhux Piju ma rrizenjax.

Nahseb li issa Franco ghandu kukki bizzejjed biex jivvota kontra l-budget u kontra l-oligarkija li ghandek fil-partit taparsi nazzjonalista.

Eddy Privitera

- Sat 08-Dec-2012, 11:11

Mossa ohra biex jipprova jdahhal lil Franco Debono f'nassa halli ma jivvutax kontra l-budget. U b'hekk kemm Gonzi kif ukoll Austin Gatt ikantaw vittorja ! Ara kieku jghaddi l-budget, in-nies ta' Austin Gatt li jkunu barra l-parlament, kemm jerfghuh fuq l-idejn lil Austin u jixghelu suffarelli !

Carmel Cilia

- Sat 08-Dec-2012, 10:13

Apparti il fatt li se jhabbar ellezjoni biex jerga jipprova jitfa it-tort li ma jghaddix il-budget fuq il labour hemm il fatt li jrid jibqa hemm sa la-ahhar mument u jiehu tlett xhur ohra ghal ellezjoni(Marzu). B'hekk ikollu ic-cans li ma j'xoljiex il-parlament minnufih u jirbah ftit nifs iehor. MISKIN

cittadin malti

- Sat 08-Dec-2012, 09:41

haga cara daqs il-kristal li fl-ahhar is-sewwa rebah fuq ix-xibka ta hazen fi hdan Gonzipn
prim ministru irresponsabbli lejn id-demokrazija ta Malta. Il-veru ta Gonzipn ma tistax tafdahom issa ahseb u ara jekk Alla hares qatt il-poplu taghna jazzarda jemminhom ghax il-bambin jaf x'lest ghalina kif se jkompli jfaqqarna jekk jerga jigi fdat ghal 5 snin ohra. Nghid prosit kbira ta lealta sinciera hu kuragguza li wera Dr:Franco Debono ghal-gid ta pajjizna kif ukoll prosit akbar lil-membri kollha tal-partit laburista ghal-lealta kbira li urew lejn il-poplu Malti fil-parlament.

Historicus

- Sat 08-Dec-2012, 08:56

Qed niehu pjacir bil-maturita u astuteness ta Dr Joseph Muscat u it-team zghazugh tieghu, li ma jaqax ghl provokazzjonijiet li l-PN imdorri jaghmel meta ikun min taht u f'minoranza politika.
Proset,u niftakru li aktar biza,twerwir, biki u gideb se ikunu l-vera program politiku ta GonziPN.
La waqghu vroma u ghamlu biss disastru wiehed wara l-iehor, l-unika cans li fadlihoM hi l-arma tal-provokazzjoni. Ma inpaxxuwhomx, hallihom jinqlew b'zejthom: l-arma taghna hi biss is-sewwa, u l-pjan ta DR Muscat li ghada jisbah jum ahjar ghal Maltin u l-Ghawdxin kollha!

Samurai

- Sat 08-Dec-2012, 08:55

Gonzipn lest jaghmel minn kollox biex 'isalva' wiccu quddiem is-segwaci tas-'setta' tal-hazen, anke jekk dan ikun ifisser li ma jittiehidx vot fuq il-budget.
Jekk ma jittiehidx vot ikun salva li l-gvern tieghu ma jkunx gie imwaqqa' b'vot ta' sfiducja, imma minn naha l-ohra jittiehed u ma jittiehidx vot, xorta se jkun ceda ghal FD.
Nistennew u naraw sa fejn twassal l-arroganza ta' gonzipn.

William Massa

- Sat 08-Dec-2012, 06:04

I have a feeling that when the Parliament meets on monday Dr. Gonzi will not go the the vote on the Budget. He knows well enough that he has lost his Parliamentary majority because Dr. Franco Debono has lately been repeating that he will vote against the Budget not abstain. In order to avoid the discomfort of loosing a vote of confidence in his Government Dr. Gonzi will dissolve Parliament and announce the Election Date. This move will ease not only the Parliamentary tension of the evening but also the Nationwide tension that is killing the Christmas spirit compltetely. God Bless Dr. Joseph Muscat.

BETTER FUTURE

- Sat 08-Dec-2012, 05:19

GonziPN! The end is nigh!