Bingo to replace ‘free’ food on Air Malta

As from 1 November 2012 Air Malta passengers will not be getting any more ‘free’ food unless they are traveling club class or they booked a meal when they bought their tickets.

Air Malta has a catering contract with Sky Gourmet. Five employees working on the Air Malta contract have lost their jobs.

Air Malta has not made its decision to stop the ‘free’ food service public as it is still negotiating compensation to Sky Gourmet as its contract of over €10 million was for 10 years. Sky Gourmet wants to be compensated not only for loss of profit but also to recoup the capital investment it made to buy the necessary equipment to provide the catering service for Air Malta.

Air Malta will be launching bingo during flights where passengers will be urged to buy €1 tickets where takings will be shared between Air Malta and the winners.

 

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (47)

Edward Demicoli

- Mon 01-Oct-2012, 13:28

Over the plane's intercomm "Ladies and gentlemen the seatbelt sign is now on. We will be landing shortly at Heathrow Airport, eyes down for the next number; all the twos 22" "FATTA!!!" The fat lady with orange hair has won our free meal voucher".

Texter Dexter

- Mon 01-Oct-2012, 10:05

And what about those who prefer some peace and quite and try to sleep during the flight?

C Falzon

- Mon 01-Oct-2012, 08:49

So might as well we start flying Ryanair!!

A.Borg

- Mon 01-Oct-2012, 08:14

tajjeb, so we are gonna keep on paying ultra expensive flight tickes, and they are going to implement the strategy that low cost airlines have. great....!!!

David Joseph Mallia

- Mon 01-Oct-2012, 08:03

What kind of mangment Air malta have to replace food with bingo is this fund raising ? or what ?

david mallia

Demis

- Mon 01-Oct-2012, 07:49

Coffee mornings in the sky ha jibdew jigu organizzati!!! Nispera li jrahhsu l-prezzijiet ghal lanqas

A. Magro

- Mon 01-Oct-2012, 06:08

Jien ma nafx x marketing strategy qed jimplementaw... bingo to target old people to fly with airmalta? Ma nahsibx li qed jimmiraw biex jigbdu iz zaghzagh lejhom b din l istrategija zgur... u halluna!!

Edmond Sammut

- Sun 30-Sep-2012, 22:38

HAHA... Everything involving this country is turning into shit :)

daniel

- Sun 30-Sep-2012, 22:24

OMG- u ijja jekk terbah il house forsi ggib haqq il-flus li tkun hallast ghal biljett.... aktar ma jghaddi zmien aktar nevita AM - biljetti gholjin, servizz nferjuri, air stewards nofs qalb. Decizjoni redikola. apparti li tombla tista trawwem vizzju tal-loghob u taghti ezempju hazin liz-zghar, jien fuq l-ajruplan hafna drabi jkolli x'naghmel affarijiet tax-xoghol, jew inkella nkun qed nivjagga fit-tul u nkun ghajjien mejjet. AirMalta Fatta!

New Look

- Sun 30-Sep-2012, 21:59

Next: Stools instead of seats and standing up tickets like Ryanair wanted to do.

Steven Micallef

- Sun 30-Sep-2012, 21:38

Sewwa kien hemm min qal li sirna "Carnival Airways"

Hector

- Sun 30-Sep-2012, 21:34

Allura issa minn iffirma biex ma jitholx il-casino u il-bingo's l-anqas jista issiefer fuq Air Malta ghax ma jhalluhx jitla ghax hemm il-loghob, tajjeb dan ic CEO kemm hu bravu, bhas CEO li gabu ghat-Tarzna biex kien kapacci kecca lil-haddiema u ghalaqa

George Farrugia

- Sun 30-Sep-2012, 21:01

If the bingo is of the electronic type, i.e. Air Malta will be introducing screens to each seat so we can play bingo and other social games, then perhaps this would not be such a bad idea. Otherwise, I hope that this is just an April Fools joke...even though April is still a bit far off.

Charles DeMicoli

- Sun 30-Sep-2012, 20:55

Jien nahseb li EFA ghamel lista ta' istituzzjoni li ried jeqred: il-BOV, id-Drydocks, Delimara, is-Sea Malta, etc. Nahseb Gonzi wasal lejn it-tarf tal-lista, u wahda mill-affarijiet hi l-AirMalta. Bil-mod il-mod, kollox qerdu. Joseph, haffef itla' ha tibda tirranga l-istragi li se ssib.

Chris Spiteri

- Sun 30-Sep-2012, 20:13

Fejn huma dawk in nies li dejjem imaqdru lil Ryan Air, Easy Jet and other low cost airlines minhabba l fatt li kienu jghidu li l Air Malta dejjem provdiet ikel b xejn? U issa? Possibli issa m ghandhom x jghidu xejn?

Liliana spiteri

- Sun 30-Sep-2012, 19:42

I live in NlL and the reason I don't fly Easyjet to Malta is because I want my peace and quiet on the way. When I board an Air Malta flight I've always felt that I was already on my way home- but I never thought I would be joining a village festa by playing bingo on board. I don't think that KLM , British Airways or Alitalia would be playing bingo on board......

charles shields

- Sun 30-Sep-2012, 19:18

This is incredable..I suppose this must be one of those brilliant ideas that only an chief executive getting a multi thousand euro salary can think of..

GINO CARUANA

- Sun 30-Sep-2012, 18:32

ISSA MINFLOK FASTEN YOUR SEATBELT IL KAPTAN HA JIBDA JAGHJAT EYES DOWN FOR THE FIRST NUMBER

GL Calleja

- Sun 30-Sep-2012, 18:16

If I wanted to play bingo I will go to the church socials. Trading a meal for bingo tickets is a rip-off. I can imagine the person next to me yelling BINGO in the middle of a flight. On the other hand that is why Tonio Fenech is paying Mr Davies the big money? A reminder to all passengers to remember to pack a lunch before going on a flight, but remember you cannot take any wine on board.

jane vella

- Sun 30-Sep-2012, 18:06

Re.James Zammit
naghmlu dak kollu li Gonzipn ma ghamilx f' 25 sena li ilu hemm

IDIOTS

- Sun 30-Sep-2012, 17:46

The first thing that a new PL Government is to get rid of the foreign IDIOTS running AirMalta.

Give these INCOMPETENTS AND IDIOTS the order of the boot.

Chris Schembri

- Sun 30-Sep-2012, 17:17

What is this a joke or what ?BINGO laughing out loud ,please Air Malta was a serious company and many clients were proud to fly with its planes but im sorry to say that with this move they are digging a bigger hole for their grave .What will be their next move ? charge us for using the toilets on the plane? sorry to say but i would prefer to use a more cheaper airline company because they offer the same service now.

greta buttigieg

- Sun 30-Sep-2012, 16:54

AIRMALTA -- BINGO

Louis Pisani

- Sun 30-Sep-2012, 16:34

Cannot say I am against the idea. Food was crap anyway. However I hope these cuts will be translated into lower fares and people who lost their job will be compensated.

Grace

- Sun 30-Sep-2012, 16:14

Ghax ma jaghmlux xi coffee morning ta' Eileen Montesin ukoll?

sandra

- Sun 30-Sep-2012, 16:13

Is this an April fool joke!!!

C Zahra

- Sun 30-Sep-2012, 16:11

UNBELIEVABLE !!!!! Bingo Country

Joe Scerri

- Sun 30-Sep-2012, 15:43

Qed nisthajjilni qed nara l-filma ta' Fantozzi jew ta' Lino Banfi

P. Farrugia

- Sun 30-Sep-2012, 14:57

Ara vera tal-misthijja, l-ewwel nefqu 10 miljuni biex zebghu l-ajruplani li xbajt nara bhalhom, bid-denb kollu ahmar, u xi haga commission mal thalsitx tghid, kullhadd iberbaq kemm jiflah halli il-percentagg tal-commission ikun gholi. Issa il-flus li berbqu fix-xejn iridu igibuhom mil-ikel.
Ara kemm ser inhahhku nies bijna.

Jason Vella

- Sun 30-Sep-2012, 14:44

Nispera biss li din tat-tombla hija biss cajta.

cittadin malti

- Sun 30-Sep-2012, 13:59

In my opinion, corinthia should take back the contract of air malta..

Lawrence Attard

- Sun 30-Sep-2012, 12:15

How low can Air Malta get? Bingo during the flight? What about passengers who wantsome peace and quite? Air Malta has lost me and my family as customers.

mario grech

- Sun 30-Sep-2012, 12:08

kemm qedghdin sew.....mela kellu jkun cuc imgliz li johrog bl-idea tal-bingo on board...missu l-kappillan jorganizza flight ghal catania bit-tombla inkluza...u kulhadd jiehu packed lunch mieghu

Samurai

- Sun 30-Sep-2012, 11:17

Kemm spiccajna tajjeb f'dan il-pajjiz.
Mela tmur il-quddies, issib lil xi hadd ibieghlek il-biljetti tal-parrocca. It-tfal igibu l-biljetti mill-iskola. Tmur tixtri minghand tal-grocer ikun hemm il-biljetti tal-prima.
U issa, ssiefer ma l-Air(Carnival)Malta, u trid tilghab it-tombla.
Ma kienx hemm ghalfejn igibu CEO li jithallas il-miljuni biex johrog b'idea bhal din, setghu marru f'xi kumitat ta' wahda mill-hafna parrocci li ghandna f'pajjizna, u l-idea kienet tkun b'xejn.
Hallas ja (skuzawni)bahnan Malti.
Bil-haqq, nispera li ma jarawx min hu laburist jew nazzjonalist, biex irebbhu lin-nazzjonalisti biss, u b'hekk jibqa' kollox flimkien kollox possibbli.

Manuel Grima

- Sun 30-Sep-2012, 10:31

veru tad-dahk li thallas daqshekk flus u mank ituk xi haga dicenti, just a slice of bread, mizerja, tkomplux tidhku bin-nies, zewg pastizzi u kafe jiswew 2 euros u intom titqammlu hekk mal-poplu li qieghed izommkom tahdmu

anthony a. mifsud

- Sun 30-Sep-2012, 10:18

Well well, how about that I have booked a flight six weeks in advance so I could save a few Euro, now we are really at rock bottom, il marelli they want us to be distructed by playing Bingo? what does HE P Cremona have to say about this Air gambling?
We should claim to Air Malta..

Joseph Howard

- Sun 30-Sep-2012, 10:14

This is stupid so passengers who do not wish to play bingo will have to listen to the numbers being called during the flight, Imagine one travelling for long distances I think the last thing he wants to hear is someone calling numbers. This only also indicates how we view gambling as a source of income, one wonders how we have become a gambling society. It has also been mentioned that an MP made bets that industry will close. Is this the new way forward? I may also suggest a flying casino stooping at different airports & collecting passengers who want to play at the three mile high casino. Please consider this also

J.B

- Sun 30-Sep-2012, 10:01

Mela daqt tibda torganizza il-coffee mornings l-Airmalta.

Criss Camilleri

- Sun 30-Sep-2012, 09:31

As soon as WE grow Wings, Air Malta, will also stop using OUR Planes. What next, paying for the use of the use of Toilets ? Paying for the use of Seat Belts?

monalisa

- Sun 30-Sep-2012, 09:24

cos kif dejjem fejn jidhlu l-haddiema ir-riformi jsiru l-ewwel!? ghax ma jibdewx darba mil kbarat ghal hnizrijiet ta pagi u l'hafna allowances ta lussu li jiehdu,u l-haddiem inqarbnuh biex jghijex familja heq issa mhux xi cuc malti qed imexxiha l-kumpanija suppost fsensieh dan jew ma jridx jibda min tieghu il kap ta airmalta sur tonio fenech !!

il-manina

- Sun 30-Sep-2012, 09:22

Air Malta - the Bingo airline. Dan kien missu zebagh fuq l-ajruplani ic-CEO li mhux xi cuc Malti!!

f.bugelli

- Sun 30-Sep-2012, 09:13

bingo/tombola fuq l airmalta,x jonqos, hobz biz-zejt,chips u birra!povra airmalta f hiex gabuha!

Sargu

- Sun 30-Sep-2012, 09:06

X'misthijja! L-Air Malta gabuha xarabank tal-kappillan. Next step: m'ghandekx bzonn stewards u air hostesses. Kull ma' trid wiehed itella l-lottu.

james zammit

- Sun 30-Sep-2012, 08:25

Ajar naghlquha l-AM milli nkomplu nirredikolawha. Niskanta kif l-PL qed jaghlaq halqu ghal kollox. Qatt ma jghid x'ser jaghmel jekk jitla'

Charles J Buttigieg

- Sun 30-Sep-2012, 08:18

Free meals were only available in Victory Kitchens during WW II. The cost of in flight meals is included in the ticket.Out of this measure Air Malta will only gain €10 million over 10 years which means approximately €1.00 on each passenger.Penny wise pound foolish.

Rose

- Sun 30-Sep-2012, 08:16

This is strange !!! Airmalta tender for catering, way back in Sept 2006 clearly stated that the airline could choose to reduce the number of meals/catering without compensation to caterer. Once this contract was awarded, have the terms of the RFP (request for proposals) changed to suit the awardee?? If yes why ?? Was this legal ?? What tricks have been used to suit friends of friends ?? CHECK OUT AND READ TERMS AND CONDITIONS IN THE TENDER DOCUMENT ISSUED MAY 2006 AGAINST ACTUAL TERMS AGREED between friends.

Cens

- Sun 30-Sep-2012, 08:14

I hope tariffs will be reduced also.